Klausimai Ugdymo tema

Mokiniams, kurie lanko dailės, muzikos mokyklas, sporto sekcijas, susidaro galimybės nelankyti fizinio ugdymo, dailės, muzikos pamokų, o atsiskaityti baigiantis pusmečiui.

Eiga tokia:

  1. Kreiptis į dalyko mokytoją. Dalyko mokytojas išsiaiškina, ar šių programų turinys dera su bendrųjų programų turiniu. Programas ar jų nuorodas direktoriaus pavaduotojai neformaliajam švietimui ir dalyko mokytojui pateikia mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai) kartu su prašymu dėl atleidimo nuo to dalyko pamokų.
  2. Mokinys, atleistas nuo fizinio ugdymo, dailės, muzikos pamokų, mokosi individualiai ar užsiima kita veikla mokyklos patalpose. Jeigu minėtos pamokos tvarkaraštyje yra pirmos arba paskutinės, mokinys į mokyklą gali atvykti vėliau ar išvykti anksčiau ir už mokinio saugumą atsako mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai). 
  3. Likus dviems savaitėms iki pusmečio pabaigos mokinys privalo dailės, muzikos ar fizinio ugdymo mokytojui pristatyti pažymą iš savo dailės, muzikos, meno mokyklos mokytojo ar sporto mokyklos trenerio apie užsiėmimų lankomumą ir pasiekimus. Dalyko mokytojas gautus įvertinimus mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, konvertuoja į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę. Dalyko mokytojas gali numatyti nuo dalyko pamokų atleistiems mokiniams tam tikrus atsiskaitymo darbus pagal individualiai suderintą atsiskaitymų laiką ir formą.

Parengė direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Vilanda Lapėnienė