Mokinių priėmimo tvarkos aprašas

Informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 1-262 „Dėl savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-406 „Dėl mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-385 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ keičiasi centralizuoto priėmimo į mokyklas terminai:

• priėmimas į 1-ąsias ir 5-ąsias klases (jei mokinys keičia mokyklą) prasideda nuo kovo 1 d.

Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai paskiroje aptarnavimo teritorijoje. Nuo balandžio 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, taikomas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Mokiniui per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) keičiant mokyklą, prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo skyriui. Nuo sausio 2 d. mokinius priima pačios progimnazijos.

  • Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas  Skaityti>>>
  • Panevėžio Vyturio progimnazijos 1-8 klasių mokinių priėmimo į mokyklą ir skirstymo į klases tvarkos aprašas Skaityti>>>
  • Mokinių priėmimas į 1-ąsias ir 5-ąsias klases 2023-2024 m.m.  Skaityti>>>

Progimnazijos mikrorajonas

  • Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos mikrorajonas (gatvės, namai)  >>>>
  • Mokyklos 1-5 kl. pagal gyvenamą gatvę >>>
  • Panevėžio miesto teritorijos paskirstymas bendrojo lavinimo mokykloms >>>

Reikalingi dokumentai dėl priėmimo

Priėmimo mokytis “Vyturio” progimnazijoje pagal pradinio ugdymo (2-4 kl.),  pagrindinio ugdymo (6-8 kl.) programas: 

  1. prašymas (rašomas mokykloje) (iki 14 m. prašymą pateikia tėvai,  nuo 14 m. mokiniai prašymą pateikia patys, kartu pateikę tėvų sutikimą raštu);
  2. gimimo liudijimas (originalas ir kopija, originalas bus grąžinamas);
  3. dokumentas apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą (originalas ir kopija, originalas bus grąžinamas).

Tėvų , globėjų atvykstančių į mokyklą priėmimo tvarka