Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo funkcijos:

  • teikia vaikui socialinę-pedagoginę pagalbą, panaudoja ir kūrybiškai perteikia teorines žinias, rengia socialines programas ir projektus;
  • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
  • vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo ir prevencijos programas;
  • informuoja vaikus ir jų tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą;
  • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
  • tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį;
  • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
  • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
  • atstovauja ir gina vaiko teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.


 15 animuotų komiksų

Žinomų pasakų veikėjai atgimsta animuotuose komiksuose, kad atskleistų, kokios grėsmės reputacijai ir piniginei tyko žmonių, nesaugančių savo konfidencialios informacijos.
Nuoroda: http://www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/komiksai

Interaktyvus testas

Testas „Kaip apsunkinti Aviniui Ragiui gyvenimą?“ sukurtas siekiant jauniems žmonėms patraukliai suteikti praktinę informaciją apie tapatybės vagysčių prevenciją. Spręsdami testą jaunuoliai gali pasitikrinti, ar žino, kaip nederėtų elgtis su savo asmens duomenimis.
Nuoroda: http://www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/testas

Ką turi žinoti tėvai apie paauglio amžių. Skaityti>>>