Karjeros specialistas

Karjeros specialistas, atsižvelgdamas į mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus, vykdo mokinių ugdymą karjerai, padeda mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.

Karjeros specialisto pagrindinės funkcijos:

 • Pagal galimybes klasės valandėlių metu kartu su klasės vadovais organizuoja mokinių ugdymo karjerai užsiėmimus.
 • Organizuoja individualias mokinių konsultacijas savęs pažinimo, karjeros planavimo, mokymosi kelio pasirinkimo ir kitais panašiais klausimais.
 • Teikia kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo) mokyklos mokiniams.

Svarbiausios konkrečios veiklos yra:

 1.  teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 2. vesti ugdymo karjerai užsiėmimus;
 3. organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 4. teikti karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 5. supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis.

Organizuoja ir koordinuoja karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą savo mokykloje, įgyvendina ugdymo karjerai programą.

Svarbiausios konkrečios veiklos yra:

 1. išsiaiškinti mokyklos bendruomenės poreikius, susijusius su karjeros paslaugų teikimu;
 2. sudaryti metinį karjeros paslaugų planą ir koordinuoti jo įgyvendinimą. Remdamiesi bendrais karjeros paslaugų sistemos tikslais ir uždaviniais, rekomendacijomis bei konkrečios mokyklos poreikiais karjeros specialistė su Neformaliojo švietimo ir Pagalbos skyriaus vedėjais parengia karjeros paslaugų teikimo planą, kuriame suformuluojami trumpesnio ir ilgesnio periodo karjeros paslaugų plėtojimo tikslai ir uždaviniai gimnazijoje;
 3. teikti konsultacijas kitiems mokyklos mokytojams, specialistams ir administracijos atstovams, padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir užtikrinti kokybišką karjeros paslaugų teikimą mokiniams;
 4. organizuoti karjeros paslaugų koordinavimo mokykloje darbo grupės veiklą ir užtikrinti darbo grupės bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene;
 5. koordinuoti ir vykdyti karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną savo mokykloje.

Ugdymo karjerai darbo grupė: karjeros specialistas, psichologas, Dirtektoriaus pavaduotojas neformaliajam švietimui, mokytojas

Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis. Profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda mokiniams spręsti konkrečius karjeros klausimus.

Panevėžio Vyturio progimnazija, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais:

 • PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.
 • UGDYMO KARJERAI PROGRAMA, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.
 • BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO 2021-2023 METŲ PROGRAMA, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 1-246 Žiūrėti>>>
 • PANEVĖŽIO „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS PROFESINIO ORIENTAVIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2023 M.M. patvirtintas Panevėžio “Vyturio” progimnazijos direktoriaus 2022 m. spalio 12 d. Nr. V-307  Žiūrėti >>>

Gimnazijų ir kitų mokymosi įstaigų pasirinkimai po 8 klasės, priėmimo tvarka

NAUDINGOS NUORODOS:

MOKINIAMS

TĖVAMS

MOKYTOJAMS

Karjeros diena 2023

„Vyturio“ Karjeros dienos’23 prasidėjo įprastu ritmu nuo 8:00 val. ryto. Tačiau šiandien mokėmės kiek kitaip – per savo patirtį. Lankėme skirtingas institucijas, turėjome įvairias edukacijas. Vaikai priartėjo prie suaugusiųjų pasaulio, aiškinosi, kokių įgūdžių ir gebėjimų reikia vienai ar kitai profesijai, darbui. Mokiniai savo įspūdžius užfiksavo ir pasidalino su mumis visais čia

Karjeros dienų’23 proga tėveliams taip pat buvo skirta užduotis (pateikta per Tamo). Ar jau kartu pasitikrinote?

Karjeros specialistė Sigita Duoblė