Spec. pedagogo funkcijos 
 • Atlieka pedagoginį vertinimą, nustato mokinio žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo
  programoms.
 • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus), pedagogus
  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, individualiųjų ugdymo programų
  rengimo klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams), kaip atpažinti mokinio specialiuosius ugdymo
  poreikius ir kaip jam padėti mokykloje, namuose, kokius alternatyvius mokymo būdus, metodus bei
  priemones taikyti ugdymo procese.
 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Logopedo funkcijos
 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 • Šalina specialiųjų poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Specialistai pataria
 • Logopedas pataria. >>>>
 • „Jei jūsų vaikas mikčioja…” >>>>
 • „Skaitymas” >>>>